Ochrana osobních údajů


Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. 

Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, se provozovatel zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení ze strany zákazníka. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat. 

Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromaždování svých osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují při provedení objednávky (včetně platebních údajů souvisejících s provedení úhrady zboží). Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze.

 

Защита персональных данных.

Продавец  гарантирует, что все личные данные останутся конфиденциальными, будут использоваться только для внутренних целей и не будут переданы третьим лицам. Личная информация собирается для логистических, статистических и маркетинговых целей.
При обработке персональных данных, продавец обязуется
руководствоваться законом č.101/2000 Sb. «О защите персональных данных».  
Делая заказ в интернет-магазине клиент дает свое согласие на сбор и обработку персональных данных. Клиент имеет право в любое время потребовать удаления своих персональных данных из базы данных.


 

PRAVIDLA OBCHODU


 1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s dodacími podmínkami a reklamačním řádem

2. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

3. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

4. Prodejce si vyhrazuje právo telefonicky kontaktovat zákazníka pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o chybějí nebo jsou nepřesné údaje, zboží je u dodavatelů dočasně nedostupné atd.

5. Prodej do vyčerpání zásob. Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

 

Правила магазина:


 1)      Все заказы сделанные на сайте принимаются к рассмотрению. Покупатель делая заказ, подтверждает свое согласие с правилами магазина, условиями доставки и рекламации.

 

2)      Каждый заказ перед отправкой посылки подтверждается электронным письмом с данными, указанными покупателем. Что дает ему возможность еще раз проконтролировать правильность указанных данных.

3)      Цены не могут быть изменены на уже оформленные покупателем заказ.

4)      Продавец вправе связаться с покупателем по телефону, с целью уточнения оформленного заказа и данных указанных покупателем.

5)      Продажа осуществляется до полного исчерпания склада.


 

DODACÍ PODMÍNKY


 1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží. Seznamte se prosím podrobněji s možnostmi způsobu zásilky kterou si můžete vybrat pro doručení Vašeho zboží a o odpovídajících cenách doručení. Balné je účtováno.

2. Veškeré zboží je expedováno standardně druhý pracovní den po obdržení objednávky. Pokud bude zboží nedostupné, bude zákazník kontaktován.

3. Veškeré zásilky jsou prodejcem pojištěny na celou hodnotu zboží a jeho doručení. V případě ztráty nebo poškození zásilky z důvodů na straně dopravce ze prodejce zavazuje vrátit zákazníkovi kupní cenu a náklady na dopravné v plné výši ve lhůt 5-ti pracovních dnů od okamžiku potvrzení poškození či ztráty zásilky dopravcem.

4. V případě, že v době doručení byla zásilka zjevně poškozena, musí příjemce informovat prodejce a zásilku přijmout pouze za podmínky písemného škodního záznamu a to formou Zápisu o škodě nebo přípisem do doručujícího listu dopravce. Bez tohoto zápisu nebo v případě, že by dopravce odmítl tento zápis vyhotovit, není příjemce povinen zásilku převzít. Pouze Zápis o škodě nebo přípis o škodě do potvrzení o předání zásilky je podkladem pro následné uplatnění reklamací.

 

Условия доставки:

 

1)      Местом доставки заказа является адрес, указанный покупателем при оформлении заказа. Подробная информация о стоимости и вариантах доставки находится на сайте в разделе «Доставка».

2)      Отправка заказа осуществляется на следующий день после оформления и оплаты заказа. В случае отсутствия какой-либо позиции из заказа на складе, продавец связывается с покупателем.

3)      Все отправляемые заказы страхуются продавцом на сумму полной стоимости товара и стоимости доставки. В случае утери или порчи заказа по вине почтовых служб, Продавец обязуется вернуть Покупателю денежные средства за заказ и доставку в полном объеме в течение 5-ти рабочих дней с момента подтверждения факта порчи или утери заказа почтовой службой.

4)      В случае, что во время пересылки товар был испорчен, получатель должен известить продавца предоставив почтовый бланк-подтверждение о порче посылки. Без этой формы или в случае, что получатель отказался ее оформить, продавец имеет право не компенсировать средства за испорченный товар. Только почтовый бланк о порче посылки является основанием для рекламации.


 

VÝMĚNA ZBOŽÍ


V případě potřeby (např. nevhodná velikost, barva, atp.), Vám nepoužité a nepoškozené zboží, po předchozí domluvě rádi vyměníme. Zboží nám zašlete na naši adresu. Bude-li zboží bez zjevných známek poškození, bude v původním obalu, obratem Vám zašleme nově požadovanou velikost či barvu. Náklady na poštovné, spojené s výměnou zboží, hradí zákazník.

 

Обмен заказа:

1) В случае необходимости (например, неподходящий размер, цвет и т.д.) и при условии сохранения товарного вида изделия, покупатель вправе потребовать обмен заказа. Обмен осуществляется путем отправки заказа на адрес продавца. Почтовые издержки в этом случае несет покупатель.

2) В случае, если поводом для обмена является ошибка продавца (прислан некомплектный или ошибочный по размеру, цвету, модели, товар),
покупатель вправе потребовать обмен заказа. Обмен осуществляется путем отправки заказа на адрес продавца. Почтовые издержки в этом случае несет продавец.


 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, vrátí prodávající zákazníkovi odpovídající částku za zboží. Náklady spojené s dopravou zboží se nevrací. 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

Выход из договора.

Согласно параграфу §53 части 6 закона. č. 40/1964 Sb. Покупатель имеет право выйти из договора в течение 14 дней после получения заказа. В этом случае, вещи в первоначальной упаковке, со всеми ярлыками и в полностью товарном виде, должны быть отправлены продавцу в установленный выше срок. После получения товара продавцом, продавец обязуется вернуть покупателю стоимость товара в полном объеме. Расходы покупателя на доставку не компенсируются.

 


REKLAMAČNÍ ŘÁD


Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (občanský zákoník pro fyzické osoby, obchodní zákoník pro právnické osoby). Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak. Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

1. výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce a to posíláním kopie písemného škodního záznamu, Zápisu o škodě nebo přípisem do doručujícího listu);

2. výrobek byl poškozen neodbornou údržbou, v rozporu s instrukcemi uvedenými na výrobku;

3. výrobek byl poškozen působením živlů;

4. výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo na obalu.

 

Рекламация.

На всю нашу продукцию действует законный гарантийный срок - 24 месяца.

Право на рекламацию не распространяется в случаях если:

1)      Продукт был поврежден при пересылке (В этом случае производится обмен товара или возврат денежных средств, при предоставлении почтового бланка-заключения о порче)

2)      Продукт был поврежден в результате неправильного использования, вопреки инструкциями к применению

3)      Продукт был поврежден в результате стихийного бедствия

4)      Продукт был поврежден в результате чрезмерной нагрузки, с нарушением правил использования


 

POSTUP PŘI REKLAMACI


1. Nejdříve nás o reklamaci informujte e-mailem nebo telefonicky.

2. Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu. 

3. Do zásilky přiložte co nejvýstižnější popis reklamace, kopii daňového dokladu, Vaši adresu, mail a telefon.

4. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 pracovních dnů od jejího vzniku. V případě oprávněné reklamace hradí poštovné prodávající. 

5. Veškeré připomínky týkající se koupeného zboží prodavající přijímá na info@re-joice.ru.

 
 Шаги при рекламации:

 

1)      В первую очередь сообщите нам о рекламации по телефону или электронной почте

2)      Отправьте вещи посылкой на наш адрес

3)      Вместе с посылкой отправьте описание рекламации, копию налогового документа, ваш контактный адрес, e-mail и телефон

4)      Ваша рекламация будет принята и обработана в максимально короткий срок, но не позднее 30-ти рабочих дней от ее возникновения. В случае рекламации, почтовые издержки несет продавец.

5)      Все претензии по купленным товарам принимаются на info@re-joice.ru.

 

 

 
НОВОСТИ
ОПРОС
Как Вы узнали о нашем магазине?